„E” w ESG – aspekty środowiskowe prowadzenia działalności

Lawmeright - Kancelaria Radców Prawnych Wrocław

Pisaliśmy już ogólnie na temat, co składa się na EGS (ang. environmentalsocialgovernance), na czym ono polega i jakie obowiązki nakłada.

Czas skupić się jednak na poszczególnych elementach składowych ESG i przyjrzeć się im bardziej dokładnie.

W pierwszym podejściu przyjrzyjmy się literce „E” w ESG, czyli environmental. Tematy środowiskowe nie tylko na polskim podwórku zyskują w ostatnich latach dużą popularność – taki sam trend obecny jest na całym świecie. To właśnie z tych powodów environmental, czyli nic innego niż aspekty środowiskowe prowadzenia działalności, wydają się być najpopularniejszą częścią ESG. Jednocześnie kwestie związane z szeroko rozumianym środowiskiem, dbaniem o środowisko i klimat są również najbardziej zakorzenionymi w świadomości ludzi zagadnieniami.

Ponadto aktualne trendy ustawodawcze zmierzają do zachęcania (choć czasem wydaje się, że bardziej nakazywania) do wybierania przez przedsiębiorców bardziej zielonych rozwiązań. Nie oznacza to, że rozwiązania muszą być wyłącznie zielone, a przedsiębiorcy mają w pełni zrezygnować np.: z paliw kopalnych, chodzi o tzw. zrównoważony rozwój i minimalizowanie śladu węglowego.

Od czego zacząć analizując problemy związane ze środowiskiem?

W pierwszej kolejności należy ustalić jakie są źródła emisji zanieczyszczeń twojego przedsiębiorstwa. Następnie celem jest określenie wysokości (ilości) emitowanych zanieczyszczeń, ponieważ ten krok pozwoli na ustalenie jakie kroki są możliwe do podjęcia celem redukcji produkcji zanieczyszczeń.

Oczywiście, aby taka redukcja mogła być uznana za efektywną, powinna być ona zgodna z polityką firmy i jej modelem biznesowym oraz założeniami dot. przyszłego rozwoju, ponieważ dopiero opracowanie takiego modelu może zostać nazwane mianem zrównoważonego.

Jakie aspekty mogą być brane pod uwagę, przy ocenie spełnienia warunku environmental?

Należy podkreślić, że obowiązki wynikające z ESG nie wynikają wyłącznie z przepisów prawa – w pewien sposób narzucają je sami klienci, inwestorzy czy rynek, stąd też może istnieć wiele aspektów oceny spełnienia (i poziomu spełnienia) warunków dotyczących environmental. Znamienne jest również, w jakim sektorze działa konkretny przedsiębiorca – innej ocenie podlegać będzie przedsiębiorca z sektora produkcyjnego a innym z sektora IT.

Jednakże, do najważniejszych aspektów można śmiało już na ten moment zaliczyć – redukcję śladu węglowego; rozwój, który nie idzie w parze ze zwiększeniem zużycia energii elektrycznej; wprowadzenia zrównoważonej gospodarki (wodnej, zasobów naturalnych oraz w zakresie energii elektrycznej); proponowanie ulepszeń oferowanych produktów, aby były bardziej ekologiczne i bardziej efektywne; czy proponowanie bardziej efektywnych sposobów produkcji (zakładających niższe zużycie wody, energii elektrycznej itp.).

Założenia na przyszłość

W przypadku, gdy mówimy o zrównoważonym rozwoju oraz planach rozwojowych – ważnym aspektem przy jego planowaniu jest obieranie kierunków możliwych do realizacji i zgodnych z planowanymi założeniami biznesowymi. Wymaga podkreślenia, że celem przedsiębiorców powinno być obieranie „bardziej zielonych” kierunków rozwoju, jednakże rozwój ten winien być oceniany w kontekście całokształtu działalności. Dodatkowo powinien on dotyczyć aspektów działalności, gdzie jest to zasadne i może zostać wdrożone w taki sposób, że nie wpłynie negatywnie na bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Z drugiej zaś strony, istnieją aspekty działalności, gdzie nie jest możliwa rezygnacja z tych mniej zielonych rozwiązań – należy rozważyć jakie czynności przedsiębiorca może podjąć, aby zrównoważyć ten niekorzystnych efekt działalności (np. poprzez wdrożenie rozwiązań w innym aspekcie działalności).

Podsumowując, brak jest jednoznacznego sposobu na ustalenie, jakie czynności należy podjąć, aby sprostać założeniom stawianym w ramach ESG – dla każdego przedsiębiorcy mogą one wyglądać inaczej i mieć inne znaczenie w kontekście ich wpływu na środowisko i klimat. W związku z powyższym, każda ocena powinna zostać przeprowadzona w sposób zindywidualizowany.

Zobacz również