Nowe ograniczenia w finansowaniu start-up’ów

I. Zakres zmian

Jak wiadomo, publiczne oferowanie obejmowania lub nabywania udziałów w spółce z o.o. jest powszechną oraz pomocną praktyką. Od 10 listopada 2023 r. będzie to jednak zakazane. Stanie się tak za sprawą zmian w Kodeksie spółek handlowych wprowadzonych ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. I tak zgodnie z brzmieniem art. 48 przywołanej ustawy zostanie dodany art. 181 1 oraz art. 257 1 KSH, które będą zakazywać oferowania nabycia i objęcia udziałów w spółce nieoznaczonemu adresatowi. Ustawa wprowadza także zakaz promowania nabycia i objęcia udziałów przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata. Ustawodawca w treści uzasadnienia do projektu ustawy wskazuje, że pojęcie „promowania” należy rozumieć jako kierowanie reklam i innych form promocji do nieoznaczonego adresata.

II. Cele zmian

W treści uzasadnienia możemy przeczytać również, że udziały w spółkach z o.o. w polskim systemie spółek handlowych nie są przeznaczone do publicznego obrotu, o czym świadczy wymóg formalny związany z obejmowaniem lub nabywaniem udziału, tj. wymóg formy notarialnej niezbędnych dokumentów. Ponadto, jak wskazuje projektodawca, udziały w spółce z o.o. nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nie podlegają nadzorowi UKNF, dlatego też w przypadku dopuszczenia tych udziałów do obrotu na potrzeby usług finansowania społecznościowego nadzór nad obrotem nimi byłby ograniczony jedynie do tworzących rynek pierwotny ofert odbywających się z udziałem platformy crowdfundingowej, która to umożliwia pozyskanie kapitału spółkom.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak z resztą podkreślił sam ustawodawca, nie są instrumentami finansowymi, dlatego też brak w polskim systemie prawnym szczególnych ograniczeń w sposobie, w jaki udziały te są oferowane lub reklamowane publicznie. Ciężko zatem w kontekście udziałów w spółce z o.o. mówić o ograniczeniach, które mogą skuteczne uniemożliwić ich zbycie. Szczególna forma obrotu udziałami w sp. z o.o. nie stanowi sama w sobie takiego ograniczenia.

III. Skutki

Od 10 listopada 2023 r. zostanie tym samym wyłączona możliwość zbywania udziałów w spółkach z o.o. przy wykorzystaniu usług podmiotów nienadzorowanych. Oznacza to brak możliwości publicznego promowania nabycia takich udziałów za pomocą portali internetowych, pełniących analogiczną funkcję do platform prowadzonych przez dostawców usług finansowania społecznościowego czy też w każdej innej formie, która zachęca potencjalnego inwestora do dokonania inwestycji.

W zakresie proponowanych zmian do przepisów kodeksu można zaznaczyć, że ich wprowadzenie będzie skutkowało ograniczeniem istniejących obecnie możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału dla spółek na ich wczesnym etapie rozwoju. Prowadzić to może również do drastycznej zmiany modelu działalności przez funkcjonujące obecnie platformy crowdfundingowe.

Nowe przepisy zostaną również dodatkowo obwarowane sankcją karną. I tak za każde naruszenie nowych zakazów będzie mogła zostać zastosowana wobec przedsiębiorców kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Zobacz również