Polityka prywatności serwisu internetowego lawmeright.pl

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 15 marca 2023 roku i dotyczy obywateli Polski oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem www.lawmeright.com. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności, w tym w szczególności RODO. Oznacza to między innymi, że:

 •  jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 •  dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 •  w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 •  podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 •  szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

1. Definicje:

1.1.  Administrator – Law Me Right Kancelaria Radcy Prawnego Durnaś spółka komandytowa, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Sarnia 2, lokal 1, 52-129 Wrocław, o numerze REGON: 524120744, NIP: 8992947651, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001011509.

1.2.  Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.  Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5.  Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.lawmeright.com

1.6.  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

2.1.  W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu zbieramy dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.

2.2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, możesz kierować na następujący adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: ul. Sarnia 2, lokal 1, 52-129 Wrocław.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

3. Cel, dane i okres przechowywania

3.1. Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować:

a) Kontakt – przez telefon, pocztę, e-mail i/lub formularze.

       W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

       – Imię i nazwisko

       – Adres e-mail

    Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane jest niezbędność w celu wykonania umowy lub postępowania przygotowawczego związanego z umową, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

    Okres przechowywania: przechowujemy te dane do czasu zakończenia świadczenia usługi.

    b) Wypełnianie zobowiązań prawnych.

       W tym celu wykorzystujemy następujące dane:

       – Imię i nazwisko

       – Adres e-mail

    Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a interes ten przeważa nad interesem osoby, której dane dotyczą.

    Okres przechowywania: przechowujemy te dane do czasu zakończenia świadczenia usługi oraz przez następującą liczbę miesięcy po tym okresie: 120

4. Okres przetwarzania Danych osobowych

4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4.3. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte,

5. Pliki Cookies

5.1. Nasza witryna wykorzystuje Pliki Cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat Plików Cookies, zapoznaj się z naszą Polityką Plików Cookie.

6. Uprawnienia Użytkownika

6.1. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz to zrobić korzystając z danych kontaktowych Administratora. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

6.2. Jeśli masz skargę na to, jak obchodzimy się z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć ją od Ciebie, ale masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.3. Szczegółowy opis Twoich poszczególnych uprawnień znajdziesz poniżej.

6.4. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

a) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Ci jako osobie, której dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych, a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając dane osobowe, masz prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że masz prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Twoje dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; masz jednak prawo do informacji jakie dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,

c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Twoje dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy masz prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Twoje dane o konieczności ich usunięcia. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:

– cele, do których dane osobowe zostały pobrane, zostały osiągnięte,

– wyłączną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych była zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,

– wniosłeś sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważasz, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych,

– Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku musisz mieć podstawę do swojego żądania,

– konieczność usunięcia Twoich danych osobowych wynika z przepisów prawa,

– dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – możesz zgłosić się do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (do czasu wyjaśnienia spawy Administrator przechowuje dane osobowe, ale nie dokonuje na nich żadnych innych operacji przetwarzania), jeżeli:

– kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub

– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystasz z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej) lub

– złożyłeś sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu lub

– Twoje dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,

f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – masz prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Ci jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,

g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – masz prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa, przy czym:

– prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego bez podania przyczyny,

– prawo sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów

w innych celach niż marketing bezpośredni – pod warunkiem wskazania przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie internetowym nie będziesz podlegał zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrazisz na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Cię informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,

i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

7. Odbiorcy Danych osobowych

7.1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar EOG) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Uczestnicy zostaną o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

7.2. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

7.3. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniach poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:

a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,

b) dostawcom innych usług IT.

8. Bezpieczeństwo Danych osobowych

8.1. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

9. Strony internetowe osób trzecich

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że te strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

10. Zmiany Polityki prywatności

  10.1 Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

10.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.03.2023 r.