Przeszkody w rejestracji znaku towarowego

Kancelaria Radcy Prawnego Law Me Right Wrocław

Wprowadzenie

Chcąc zarejestrować znak towarowy należy upewnić się, że podobne oznaczenie nie funkcjonuje już w obrocie. Jeśli w związku z tym badaniem okaże się, że nasz znak jest unikalny można przystąpić do jego rejestracji. Warto jednak przed tym zbadać, czy znak ten spełnia warunki określone w ustawie prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.). Przeszkody w niej określone można podzielić na trzy rodzaje: bezwzględne, względne oraz podstawowe.

Bezwzględne przeszkody

O bezwzględnych przeszkodach w rejestracji znaku towarowego stanowi art. 1291 ust.1 p.w.p. W przypadkach w nim określonych UPRP (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) z urzędu bada wystąpienie którejkolwiek z przesłanek zawartych w artykule. Zgodnie z nim prawa ochronnego nie udziela się m.in., jeśli oznaczenie:

  • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
  • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
  • zostało zgłoszone w złej wierze,
  • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
  • ze swej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd.

Niektóre przywołane w przepisie przesłanki są niedookreślone (np. dobre obyczaje). Urząd nie ma zatem w tej materii ogólnej wytycznej. Każdorazowo musi zatem badać, czy dane oznaczenie nie narusza regulacji prawnych. Biorąc jednak za przykład przywołane „dobre obyczaje”, można przyjąć, że urząd odmówi rejestracji oznaczenia, które ma charakter dyskryminujący lub wulgarny.

Względne przeszkody

Względne przeszkody nie są badane z urzędu. Dochodzi do niej wtedy, gdy w związku ze złożonym wnioskiem o rejestrację znaku towarowego wpłynie do UPRP sprzeciw. Zgodnie z art. 1321 p.w.p. prawa ochronnego na znak towarowy nie udziela się, jeśli taki sprzeciw urząd uzna za zasadny. Stanie się tak, gdy znak ten m.in.:

  • narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich,
  • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Podsumowanie

Przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego warto zastanowić się, czy nie spełnia on żadnej z przesłanek zawartych w art. 1291 ust. 1 p.w.p. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, jeżeli brak jest możliwości odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, oraz jeżeli nie jest możliwy do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Jeżeli UPRP uzna po swojej stronie, że znak towarowy może zostać zarejestrowany, pozostaje jeszcze tzw. procedura sprzeciwowa. W jej trakcie mogą wystąpić względne przeszkody rejestracji, które uniemożliwią nam zarejestrowanie znaku.

Autor

Patryk Durnaś

Zobacz również

Polish