Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław - Law Me Right

Gdy od jakiegoś czasu spółka nie prowadzi bieżącej działalności i nie ma na nią planu, albo wręcz przeciwnie plany są, ale dopiero w przyszłości – można zastanowić się nad zawieszeniem jej działalności.

Zawieszenie działalności spółki jest też przydatne w sytuacji, gdy zamierzasz ją w sprzedać lub po prostu nie będzie możliwości prowadzenia jej działalności w najbliższym czasie.

Na jaki okres można zawiesić działalność spółki?

Działalność spółki można zawiesić na okres od 30 dni do maksymalnie 24 miesięcy. Czy da się na dłużej? Generalnie nie – termin 24 miesięcy jest terminem maksymalnym, po jego upływie następuje automatyczne „odwieszenie” działalności spółki.

W praktyce są jednak sposoby na przedłużenie tego terminu 🙂

Czy powód zawieszenia ma znaczenie?

Nie. We wniosku o wpis zawieszenia działalności spółki nie wskazuje się powodu zawieszenia jej działalności – z perspektywy prawnej czy KRS powód zawieszenia pozostaje bez znaczenia.

Wymogi zawieszenia działalności

Zawieszenie działalności spółki wymaga jednak spełnienia kilku warunków:

  1. Spółka na dzień zawieszenia nie zatrudnia pracowników,
  2. Zarząd musi podjąć odpowiednią uchwałę,
  3. Należy złożyć wniosek do KRS o wpis zawieszenia.

Ad. 1. Zawieszenie działalności spółki jest możliwe tylko w sytuacjach, gdy spółka na dzień zawieszenia jej działalności nie zatrudnia pracowników.

Celem potwierdzenia tego faktu, zarząd winien złożyć oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Oświadczenie powinno być złożone na dzień podjęcia uchwały o zawieszeniu/ dzień zawieszenia działalności.

Zatem przed zawieszeniem działalności spółki należy albo zaczekać na upływ czasu, na który zostały zawarte umowy (tj. na ich wygaśnięcie) albo je po prostu rozwiązać (tutaj należy mieć na uwadze warunki określone w odrębnych przepisach dotyczące możliwości rozwiązywania umów – w szczególności kodeks pracy).

Ad. 2. Uchwała zarządu w przedmiocie zawieszenia działalności spółki.

Uchwała taka powinna zostać podjęta przez zarząd spółki i zawierać co najmniej takie dane jak: numer KRS i numer NIP spółki, jej adres, datę, od której działalność ma zostać zawieszona oraz czas na jaki zawieszamy działalność spółki.

Ważne! Data zawieszenie działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku do KRS. Ad. 3. Gdy uchwała zarządu jest już prawidłowo podjęta i mamy oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników, kolejnym i ostatnim krokiem jest złożenie wniosku o zawieszenie działalności spółki. Za wniosek nie musisz płacić, ale do wniosku należy załączyć zarówno uchwałę podjętą przez zarząd jak i oświadczenie spółki o niezatrudnianiu pracowników.

Czy w trakcie zawieszenia działalności spółka może prowadzić działalność?

Nie – w trakcie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić bieżącej działalności gospodarczej, bowiem ją przecież zawiesił.

Jednak, co ważne, przedsiębiorca może w czasie zawieszenia podejmować czynności, które pozwolą mu zabezpieczyć źródło przychodu. Do takich czynności można w szczególności zaliczyć przyjmowanie należności, które powstały przed zawieszeniem działalności spółki, osiągać przychody z czynności (umów) mających miejsce przed zawieszeniem działalności.

Jednocześnie spółka, nawet zawieszona, ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych czy administracyjnych.

Korzyści z zawieszenia działalności

W przypadku, gdy zawieszenie działalności spółki trwa przez cały rok obrotowy, to za ten rok nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych. Korzystając z tego uprawnienia, nie trzeba również składać sprawozdania finansowego. Jeśli jest działalność była zawieszona przez czas krótszy niż pełny rok obrotowy (nawet o jeden dzień) – trzeba będzie zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe.

W takcie zawieszania mogą powstać jednak inne koszty – do najpowszechniejszych należy zaliczyć koszty prowadzenia rachunku bankowego czy koszty najmu powierzchni na biuro (siedzibę). Z tych kosztów co do zasady nie da się zrezygnować – chyba, że uda się dogadać z kontrahentem.

Zawieszenie działalności spółki, która nie prowadzi faktycznej działalności jest generalnie korzystnym rozwiązaniem – może doprowadzić do zwolnienia spółki z niektórych obowiązków sprawozdawczych, co prowadzi do obniżenia bieżących kosztów obsługi takiej spółki.

Podstawa prawna:

  1. Art. 22 i 23 ustawy prawo przedsiębiorców,
  2. Art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości.

Zobacz również

Polish