O czym trzeba pamiętać przy zawieraniu umowy sp. z o.o.?

Law Me Right Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław

Decydując się na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w pierwszej kolejności musimy się zastanowić na treścią umowy takiej spółki.

Umowa spółki ma na celu określenie zasad jej funkcjonowania, zakresu prowadzonej działalności, wskazania jakie organy zostaną powołane w spółce (nie wszystkie są obowiązkowe) czy zasad rozszerzania składu osobowego naszej spółki.

Celem wyjaśnienia, w niniejszym wpisie skupimy się na „standardowej” spółce z o.o. – tj. tej, której umowa jest zawierana u notariusza. W przypadku spółki zakładanej w systemie S24 (tj. poprzez system internetowy) nie ma za dużych możliwości modyfikowania wzorca umowy, który jest bardzo uproszczony i zawiera tylko podstawowe opcje.

Forma umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na wstępie wspomnieliśmy, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierana jest w formie aktu notarialnego, zatem bez wizyty u notariusza się nie obędzie.

Elementy obligatoryjne umowy spółki z o.o.

Firma i siedziba

Każda spółka musi mieć firmę, czyli tłumacząc na polski – nazwę. Nazwa jest wyróżnikiem spółki na tle innych podmiotów, które występują w obrocie prawnym. Nie powinny istnieć dwa podmioty posługujące się taką samą firmą – może to wprowadzać w błąd potencjalnych klientów.

Spółka musi mieć również siedzibę. Za siedzibę uznajemy konkretne miasto, a nie konkretny adres. Wpisywane do umowy spółki konkretnego adresu rodzi później wiele komplikacji i problemów.

Przedmiot działalności

Spółka musi czymś się zajmować – taki jest cel jej istnienia. Skoro się ma czymś zajmować (coś produkować, sprzedawać czy świadczyć określonego rodzaju usługi), to właśnie to zajęcie jest przedmiotem jej działalności. Określając przedmiot działalności, najczęściej posługujemy się tzw. PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Ile PKD wskazać? Nie ma limitu – choć lepiej nie przesadzać 🙂 Niemniej jednak, w KRS wpisujemy wyłącznie 10 PKD – 1 główne i 9 pobocznych.

Wysokość kapitału zakładowego

Tutaj również mamy względną dowolność – kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy niż 5.000 zł – wszystko powyżej tej kwoty jest dozwolone.

Określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o konkretnej wartości (nie mniejszej niż 50 złotych każdy). Zakładając ustalenie kapitału zakładowego na poziomie 5.000 zł, wspólnicy (przyjmijmy dwóch) mogą go podzielić maksymalnie na 100 udziałów lub minimalnie na 2. Jednocześnie wspólnicy mogą ustalić, że wspólnik może mieć wyłącznie jeden udział (np.: aby zachować odpowiedni parytet udziałów). Z drugiej strony można też ustalić, że każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział (co raczej jest standardem).

Liczba i wartość nominalna udziałów

W poprzednim akapicie wskazaliśmy, że wartość jednego udziału może być różna – stąd ważne, aby ją jasno określić w umowie.

Jeśli wiemy już, że w spółce może istnieć różna ilość udziałów, należy również jasno określić, ile tych udziałów jest tworzonych (poprzez podzielenie kapitału zakładowego przez wartość nominalną jednego udziału). Jednocześnie, wszystkie udziały muszą zostać objęte – należy zatem wskazać, ile udziałów obejmuje każdy ze wspólników (jest to ważne, w przypadku, gdy na jednego wspólnika może przypadać więcej niż jeden udział).

Od ilości objętych udziałów może zależeć siła głosu konkretnego wspólnika (może, bowiem można ją ograniczyć).

Czas trwania spółki

W przypadku, gdy czas trwania spółki ma być oznaczony – należy go wskazać. Jeśli jednak spółka zawierana jest na czas nieoznaczony, nie ma obowiązku wpisywania takiego postanowienia do umowy.

Ograny spółki

Obowiązkowymi organami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zgromadzenie wspólników (które tworzą wspólnicy spółki) oraz zarząd, który jest reprezentantem spółki na zewnątrz. Pierwszy zarząd może zostać powołany w umowie spółki – choć nie musi, możliwe jest podjęcie odrębnej uchwały.

***

Powyżej wskazano obligatoryjne elementy umowy spółki z o.o., ale zgodnie z zasadą swobody umów, która również tutaj znajdzie zastosowanie, możliwe jest rozszerzenie tego katalogu o dodatkowe postanowienia, do których należą m.in.:

  1. ograniczenia w zbywaniu udziałów (np.: możliwość zbycia udziałów można uzależnić od uzyskania zgody pozostałych wspólników lub spółki),
  2. prawo pierwszeństwa lub pierwokupu zbywanych przez wspólnika udziałów,
  3. zasady reprezentacji spółki przez zarząd (k.s.h. wprowadza ogólną zasadę, która może być w umowie spółki zmieniona),
  4. ograniczenia w swobodzie reprezentacji spółki (np.: konieczność podjęcia uchwały zezwalającej na zawarcie konkretnego rodzaju umów lub umów przekraczających konkretną wartość),
  5. zasady funkcjonowania w spółce spadkobierców zmarłego wspólnika (np.: można ich całkowicie wyłączyć od udziału w spółce),
  6. dopłaty – na wypadek konieczności dokapitalizowania spółki,
  7. uprawnienia osobiste wspólników (np.: zwiększenie siły ich głosów, uprawnienie do wskazania członka zarządu itp.).

Wskazany powyżej katalog nie jest zupełny – w umowie spółki można zawrzeć wiele różnego rodzaju zasad, ograniczeń, praw (byleby nie były niezgodne z prawem) i trudno je tutaj wszystkie opisać.

Umowa spółki powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb konkretnych wspólników i konkretnej, planowanej działalności. Z tych właśnie względów, przed zawarciem umowy spółki należy się dobrze zastanowić co w umowie spółki powinno być zawarte, żeby uniknąć konieczności notorycznego zmieniania jej tekstu, bowiem wiąże się to z dodatkowymi kosztami – notarialnymi oraz opłatami sądowymi.

Zobacz również

Polish