Zmiana stanowiska organów skarbowych w sprawie opodatkowania informatyków mimo braku zmiany przepisów

Informatycy mogą korzystać z różnych form rozliczenia podatku (ryczałt lub skala podatkowa). Formą opodatkowania często wybieraną przez informatyków jest podatek zryczałtowany – w stawce 12% lub 8,5%.

Lawmeright - Kancelaria Radców Prawnych Wrocław

Jednocześnie do tej pory informatycy chętnie korzystali z dobrodziejstwa opodatkowania wykonywanych czynności zryczałtowanym podatkiem w wysokości 8,5%.

Zważywszy na nie do końca jasne rozróżnienie [między czynnościami opodatkowanymi 12% i 8,5%], podatnicy często występowali o wydanie tzw. interpretacji indywidualnych, w których treści szczegółowo opisywali zakres świadczonych usług. Fiskus w odpowiedzi wskazywał, czy do świadczonych usług zastosowanie będzie miała stawka w wysokości 8,5% czy też 12%.

Do tego roku, podatnicy wykonujący czynności inne niż związane z oprogramowaniem czy doradztwem w tym zakresie przeważnie otrzymywali korzystne dla nich interpretacje – fiskus stał na stanowisku, że takie czynności winny być opodatkowane według stawki 8,5%.

Aktualnie trend ten uległ zmianie – fiskus w najnowszych interpretacjach stoi na stanowisku, że działalność informatyczna, podejmowana z użyciem komputera, związana jest z oprogramowaniem. Powyższe prowadzi do ustalenia stawki podatku w wyższej wartości, tj. 12%.

Kiedy opodatkowanie wynosi 12%?

Opodatkowane stawką 12% były do tej pory (i nadal pozostały zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [dalej: Ustawa]) takie usługi jak:

 • usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego itp. (tj. czynności związane z oprogramowaniem) oraz
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, związane z oprogramowaniem, związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, czy związane z zarządzeniem siecią i systemami informatycznymi.

Kiedy opodatkowanie wynosi 8,5%?

Stawka w wysokości 8,5% stosowana jest do przychodów z działalności usługowej (inne niż objęte pozostałymi ryczałtami, tj. np.: 12%) (art. 12 ust. 1 pkt 5) Ustawy). Stawką tą objęte były czynności, które nie były związane z oprogramowaniem czy usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania. Do takich usług zaliczone dotychczas były np.:

 • koordynacja procesu dostarczania technologii informatycznych,
 • przegląd i raportowanie wyników projektów informatycznych,
 • analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów informatycznych oraz ich komponentów na podstawie dokumentacji dostarczanej przez kontrahenta,
 • modelowanie i projektowanie automatyzacji procesów wdrożeniowych, technologii informatycznych dla systemów komputerowych lub ich poszczególnych składowych,
 • projektowanie prototypów systemów informatycznych i procesów ich wdrażania.
 • Opodatkowanie stawką 8,5% uzależnione jest tak naprawdę o charakteru wykonywanych usług i jej zakwalifikowania do określonych grup Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Zmiana podejścia fiskusa mimo braku zmiany przepisów?

Pomimo faktu, że nieprecyzyjne przepisy Ustawy nie zostały znowelizowane, fiskus od niedawna prezentuje zupełnie odmienne od poprzedniego stanowisko w zakresie oceny, które czynności związane są z oprogramowaniem, a które nie.

Według aktualnego stanowiska fiskusa, działalnością opodatkowaną wyższą (12%) stawką podatku są czynności „związane z oprogramowaniem”, a do takich czynności zakwalifikowano m.in.:

 • analizę możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności aplikacji,
 • tworzenie dokumentacji analityczno – projektowej.

Przywołać w tym zakresie można fragment jednej z najnowszych interpretacji indywidualnych z 9 lutego 2023 r. – W odniesieniu do świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0 zwracam uwagę, że z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Przy czym przepis ten nie odwołuje się ani do bezpośredniego, ani pośredniego związku z oprogramowaniem. W tej regulacji nie ma też mowy o usługach związanych z programowaniem (tworzeniem czy dodawaniem nowych kodów źródłowych programów komputerowych), a związanych z oprogramowaniem.

Zgodnie bowiem z wykładnią literalną słowo “związany z” oznacza “dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś”. Tym samym usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania, przy czym sformułowanie “oprogramowanie” ma tu znaczenie szersze niż “program komputerowy”. (fragment interpretacji indywidualnej o numerze 0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC).

Zmiana podejścia fiskusa jest niekorzystna dla podatników. Zgodnie z aktualnym podejściem, nawet czynności pośrednio związane z oprogramowaniem, objęte winny być stawką 12%. Taka zmiana znacznie zmniejsza katalog działalności, które mogłyby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej (8,5%). Stawką 12% zostanie objęta natomiast dużo większa ilość usługodawców, którzy wykonują jakiekolwiek usługi związane z oprogramowaniem.

Pozostaje pytanie jak daleko pójdzie fiskus i co uzna za „związane” z oprogramowaniem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 12 ust. 1 pkt 2b) i pkt 5),
 2. Interpretacja indywidualna o numerze 0112-KDIL2-2.4011.901.2022.2.MC,
 3. Interpretacja indywidualna o numerze 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR,
 4. Interpretacja indywidualna o numerze 0114-KDIP3-1.4011.76.2022.2.AK.

Zobacz również